Blog
30.08.2022.

ČASOPIS O ZDRAVLJU I BEZBEDNOSTI – PRISTAJE KAO RUKAVICA

Šta treba da znate o zaštitnim rukavicama.

Rukavice su izumljene još u starom Egiptu ali tada nisu imale rupe za palac i prste, već su više ličile na rukav. Plemenite žene su ih koristile za zaštitu ruku, a faraoni su ih koristili kao statusni simbol.

Taj rukav je zatim evoluirao u ono što bismo danas smatrali rukavicom (sa rupom za palac).

Kasnije je počela upotreba rukavica sa prstima od svile kao zaštitnog simbola kod bogatih i moćnih pojedinaca. Korišćene su za zaštitu ruku i održavanju ruku mekim, a i prilikom jela da bi sprečile prljanje ruku.

Većina profesionalaca iz oblasti zdravlja i bezbednosti priznaje da ličnu zaštitnu opremu (LZO), odnosno rukavice, uvek treba da koristite kao poslednje sredstvo ako već sledite opšte principe prevencije postavljene u Pravilniku o upravljanju zdravljem i bezbednosti na radu iz 1999. (Prilog 1). Međutim, lična zaštitna oprema igra važnu ulogu u zdravlju i bezbednosti zaposlenih. Najefikasniji i najpouzdaniji način za sprečavanje problema sa kožom je dizajniranje procesa i upravljanje procesima koji izbegavaju kontakt sa štetnim supstancama. Dakle, preduzmite sve što možete da to postignete pre nego što pribegnete upotrebi zaštitnih rukavica.

Danas se rukavice koriste iz više razloga, a u okviru Zakona o zdravlju i bezbednosti one spadaju pod Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi na radu iz 1992. godine.

Propisi o ličnoj zaštitnoj opremi na radu iz 1992. određuju kada i kako treba obezbediti zaštitnu opremu i sadrže propise koji detaljno navode zahteve za kompatibilnost opreme. U skladu sa Pravilom 6, uvek treba izvršiti procenu kada se predlaže korišćenje lične zaštitne opreme kako bi se osiguralo da je ona adekvatna za predviđenu upotrebu.

Uobičajeno je videti da se u okolnostima u kojima su rukavice potrebne kupuju najjeftinije ili najatraktivnije rukavice uz malo razmatranja njihove podobnosti za predviđeni zadatak.

Rukavice mogu biti potrebne za zaštitu od brojnih opasnosti uključujući mehaničke rizike, toplotu ili hladnoću, hemijske ili biološke rizike i rizike od požara ili električne energije.

Rukavice za štetne materije

 

Korišćenje rukavica kao LZO je obično manje efikasno od drugih kontrolnih mera ali ako izbegavanje kontakta nije praktično ili nije dovoljno da zaštiti vaše zaposlene, onda će vam rukavice verovatno biti potrebne. Kada poslodavac bira zaštitne rukavice, treba da zasniva svoj izbor na vrsti posla, nosiocu rukavica i okruženju u kome se radi. Poslodavci treba da razmotre sledećih pet stvari:

 

  • Kojim supstancama se rukuje?
  • Koje druge opasnosti su prisutne?
  • Razmislite o vrsti i trajanju kontakta
  • Razmotrite korisnika – veličinu i udobnost
  • Razmotrite zadatak

Kojim supstancama se rukuje?

 

Širok asortiman dostupnih rukavica razlikuje se po dizajnu, materijalu i debljini. Što se tiče hemikalija, nijedan materijal za rukavice ne pruža zaštitu od svih supstanci i nijedne rukavice ne štite večno od određene supstance.

 

Vodootporne rukavice/„Mokri rad“

 

Ako ste ikada prali veš, možda znate da produženi ili česti kontakt sa vodom, posebno u kombinaciji sa sapunima i deterdžentima, može izazvati dermatitis. „Mokri rad“ je termin koji se koristi za opisivanje zadataka na radnom mestu koji to mogu izazvati. Da biste zaštitili ruke od „mokrog rada“, izaberite rukavicu koja ispunjava evropski standard EN374-2. Ovaj standard pokazuje da su rukavice vodootporne.

Supstance u proizvodima, nastale procesima rada i „prirodne supstance“.

Supstance u proizvodima

 

Neki proizvodi sadrže supstance koje su štetne za kožu ili koje mogu ući u ogranizam putem kontakta sa kožom. Ukoliko je to slučaj, to mora biti naznačeno na bezbednosnom listu ili na oznaci proizvoda. Bezbednosni list takođe treba da sadrži informacije o tome koje zaštitne rukavice je potrebno koristiti. Ako ova informacija nije dostupna, potrebno je kontaktirati dobavljača ili proizvođača.

 

Proizvedene i ‘prirodne’ supstance

 

Ne dolaze sve štetne supstance u etiketiranoj ambalaži. Štetne supstance se takođe stvaraju radnim aktivnostima (npr. isparenja od lemljenja i drvena prašina). Takođe, rukovanje nekim „prirodnim“ supstancama kao što su hrana i cveće podjednako može izazvati probleme sa kožom. Trebalo bi da izvršite COSHH procenu za sve ove aktivnosti. (COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) su Regulative o kontroli supstanci opasnih po zdravlje iz 2002. i ovi propisi zahtevaju procenu rizika pre rada sa opasnim supstancama). Ako niste sigurni da li je supstanca proizvedena tokom radnog procesa ili prirodna supstanca sa kojom rukujete štetna, možete dobiti pomoć od različitih izvora kao što su trgovinska udruženja ili veb stranica HSE (LZO).

Da biste zaštitili rukavice od supstanci/hemikalija, izaberite rukavice koje zadovoljavaju evropski standard EN374-3. Obratite pažnju na to da li materijal za rukavice koji odaberete štiti od supstanci kojima se rukuje.

Proizvođači rukavica prikazuju grafikone da bi pokazali koliko dobro njihove rukavice štite od različitih supstanci i koriste tri ključna pojma: vreme proboja, brzinu propuštanja i degradaciju:

 

  • Vreme proboja je vreme koje je potrebno hemikaliji da prodre kroz materijal rukavice i dođe da do unutrašnjosti rukavice
  • Permeacija je proces kojim hemikalija može proći kroz materijal bez prolaska kroz rupice, pore ili druge vidljive otvore. Ovo vam govori koliko dugo možete da koristite rukavicu. Stopa permeacije je količina koja prožima. Što je veća brzina, to je veća količina hemikalije koja će se kretati kroz materijal rukavice. Uvek treba da izaberete nisku stopu permeacije.
  • Neke hemikalije mogu uništiti materijal rukavica. Materijal može omekšati, postati tvrđi ili nabubriti. Degradacija ukazuje na propadanje materijala rukavica u kontaktu sa određenom hemikalijom. Trebalo bi da izaberete rukavice sa odličnom ili dobrom ocenom degradacije.

Tabele proizvođača pomažu da se identifikuju najbolje rukavice za date hemikalije.

Performanse materijala za rukavice mogu se malo razlikovati od proizvođača do proizvođača.

Takođe treba da imate na umu da se podaci proizvođača odnose na pojedinačne hemikalije, a ne mešavine. Ako mešate hemikalije, onda se njihova svojstva mogu promeniti. Izbor rukavica treba da zasnivate na onoj komponenti u smesi sa najkraćim vremenom proboja. Međutim, jedini način da budete potpuno sigurni da rukavica deluje dobro protiv mešavine je da je odnesete na testiranje.

Lateks

 

Svi su drugačiji i neki ljudi mogu razviti alergiju na rukavice od prirodnog lateksa, što je prilično uobičajena pojava. Da biste to sprečili, izaberite rukavice bez lateksa, osim ako ne postoje alternative koje pružaju potreban nivo zaštite. Ako treba da koristite lateks, izaberite netalkirane rukavice sa niskom količinom proteina.

 

Identifikujte sve druge opasnosti

 

Hemikalije nisu jedina opasnost od koje ćete možda morati da se zaštitite, a kao što je gore pomenuto, trebalo bi da identifikujete sve druge prisutne opasnosti. Da li postoje rizici od abrazije, posekotina, uboda ili visoke temperature? Postoje hemijske zaštitne rukavice koje takođe pružaju zaštitu od mehaničkih opasnosti (one sa oznakom EN388) i toplotnih opasnosti (one sa oznakom EN407). Postoje i rukavice koje štite naročito od ovih rizika.

 

Vrsta i trajanje kontakta

 

Poslodavci bi trebalo da razmotre koliko dugo će se rukavice verovatno biti nošene. Da li će se rukavice nositi kratko, povremeno ili duže? Tamo gde se rukavice nose duže vreme, udobnost je važnija. Tanje rukavice nude bolju spretnost, ali deblje rukavice nude veću zaštitu u većini slučajeva.

Da li će kontakt sa opasnim materijama biti u vidu povremenih prskanja ili će ruke biti potpuno uronjene u tu materiju? Dužinu manžetne treba uzeti u obzir tamo gde su ruke potpuno uronjene (gde je to neizbežno), ali kratke rukavice mogu se koristiti za zaštitu od prskanja.

Trebalo bi da pristaje kao rukavica

 

Kao što u detinjstvu nismo hteli da nosimo one rukavice natopljene snegom, malo je verovatno da ćemo sada nositi rukavice koje nam loše pristaju. Rukavice treba da odgovaraju korisniku. Uske rukavice mogu doprineti zamaranju ruke i slabljenju stiska. Tamo gde su rukavice prevelike, to može stvoriti nabore koji mogu ometati rad i biti neprijatni. Korišćenje tabela veličina može biti korisno.

Veća je verovatnoća da će udobne rukavice biti nošene. Preporučljivo je uključiti zaposlene u proces selekcije i pružiti im razuman asortiman za izbor, što ih može podstaći da prihvate nošenje rukavica.

 

Rukavice postaju neprijatne za nošenje kada se ruke u njima oznoje. Pauze u nošenju rukavica su dobra praksa. Navođenje radnika da skinu rukavice na minut ili više pre nego što se ruke pregreju ili oznoje može pomoći da se šaka prozrači. Još jedan savet za razmatranje je nabavka zasebnih pamučnih rukavica za nošenje ispod zaštitnih rukavica. Pamučne rukavice mogu da apsorbuju znoj i time povećavaju udobnost, a mogu se prati i ponovo koristiti.

 

Zadatak

 

Vaša procena rizika zadatka treba da uzme u obzir koja vrsta rukavica je potrebna. Rukavice ne bi trebalo da ometaju zadatak. Ako se rukuje mokrim ili uljanim predmetima, trebalo bi da izaberete rukavice sa hrapavom površinom radi dobrog prianjanja. Odabrane rukavice treba da predstavljaju balans između zaštite i spretnosti. Proverite da li rukavice koje ste izabrali ispunjavaju sve standarde potrebne za dati zadatak, npr. sterilne rukavice, rukavice za hranu i razmislite da li vam je boja važna, npr. da bi se lakše identifikovala kontaminacija.

Kada izaberete rukavice, pokažite zaposlenima kako da ih pravilno koriste da bi se zaštitili. Takođe bi trebalo da ih obavestite o tome kako da ih pravilno uklone da bi izbegli kontaminaciju ili kontakt sa opasnom materijom. Zaposlenima je potrebno dati do znanja kada rukavice treba zameniti, a ako se radi o rukavicama za višekratnu upotrebu, zamoliti ih da rukavice isperu pre uklanjanja (ako je to praktično) i da im kažu kako ih treba čuvati. Sva obuka o upotrebi LZO treba da se evidentira. Dobar program upravljanja zdravljem i bezbednošću treba da uključuje periodično pregledanje njihove upotrebe i dobijanje povratne informacije od zaposlenih, što može pomoći da se osigura da rukavice ispravno rade.

Odabir prave rukavice

 

Šta znače simboli za EN388? Šifra ispod EN388 simbola detaljnije opisuje performanse rukavice pod sledećim testovima: testovi prema EN388 su na otpornost na habanje, otpornost na sečenje, otpornost na kidanje, otpornost na bušenje i noviju otpornost na sečenje (prema EN ISO 13997) i zaštitu od udarca (testirano prema EN13594).

 

Rukavice bez prstiju

 

Postoje slučajevi kada nošenje zaštitnih rukavica može povećati rizik od povreda. Ovo se prvenstveno odnosi na rad sa rotirajućim mašinama. Rukavice bilo koje vrste ne treba nositi kada radite sa bušilicama, strugovima ili drugim oblicima ili mašinama u koje rukavice mogu da se uvuku i zapetljaju. Veliki broj nesreća je prouzrokovan na taj način.

 

Antivibracione rukavice

 

Budite oprezni kada razmišljate o antivibracionim rukavicama. Rukavice koje se prodaju kao „antivibracione“ imaju za cilj da izoluju ruke korisnika od efekata vibracija i komercijalno su dostupne. Postoji veliki broj različitih vrsta, ali mnoge od njih pogodne su samo za određene zadatke. Antivribracione rukavice nisu posebno efikasne u smanjenju frekvencijski ponderisane vibracije povezane sa rizicima od vibracionog sindroma šaka-ruka (HAVS), a mogu čak i povećati vibraciju određenih frekvencija. Obično nije moguće proceniti smanjenje vibracija koje obezbeđuju antivibracione rukavice, tako da se generalno ne treba oslanjati na njih za zaštitu od vibracija.

Međutim, rukavice i ostala topla odeća može radnike izložene vibracijama zaštititi od hladnoće, što pomaže u održavanju cirkulacije. (Možda će biti potreban više od jednog kompleta za svakog zaposlenog ukoliko postoji verovatnoća da će se rukavice ili odeća smočiti.)

 

Potrebno je da procenite da li rukavice i ostala odeća dobro stoje i da li su efikasni u održavanju ruku i tela toplim i suvim u radnom okruženju. Takođe bi trebalo da osigurate da rukavice ili odeća koju obezbedite ne sprečava zaposlene da bezbedno rade svoj posao i da ne predstavljaju rizik od zapetljavanja u pokretne delove mašina.

Trenutno nema komentara